รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต / Journal of Community Development and Life Quality
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2558
issn ชื่อวารสาร ปี 2558 ปี2557 ปี2556 บทความปี
2558
บทความปี
2557
บทความปี
2556
2286-9824 วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต / Journal of Community Development and Life Quality 36 36 37 1 15 25

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2558

จำนวนครั้งที่บทความปี 2556 และ 2557 ถูกอ้างอิงในปี 2558 = 25 + 15 = 40

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2556 และ 2557 = 37 + 36 = 73

Thai Journal Impact Factors = 40 / 73 = 0.548