รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ / Valaya Alongkorn Review
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2558
issn ชื่อวารสาร ปี 2558 ปี2557 ปี2556 บทความปี
2558
บทความปี
2557
บทความปี
2556
2229-0931 วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ / Valaya Alongkorn Review 27 30 30 0 0 5

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2558

จำนวนครั้งที่บทความปี 2556 และ 2557 ถูกอ้างอิงในปี 2558 = 5 + 0 = 5

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2556 และ 2557 = 30 + 30 = 60

Thai Journal Impact Factors = 5 / 60 = 0.083