รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย / Journal of Yanasangvorn Research Institute Mahamakut Buddhist university
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2558
issn ชื่อวารสาร ปี 2558 ปี2557 ปี2556 บทความปี
2558
บทความปี
2557
บทความปี
2556
2228-8376 วารสารสถาบันวิจัยญาณสังวร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย / Journal of Yanasangvorn Research Institute Mahamakut Buddhist university 0 13 16 0 0 0

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2558

จำนวนครั้งที่บทความปี 2556 และ 2557 ถูกอ้างอิงในปี 2558 = 0 + 0 = 0

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2556 และ 2557 = 16 + 13 = 29

Thai Journal Impact Factors = 0 / 29 = 0