รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ / Area Based Development Research Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2558
issn ชื่อวารสาร ปี 2558 ปี2557 ปี2556 บทความปี
2558
บทความปี
2557
บทความปี
2556
1906-3628 วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ / Area Based Development Research Journal 28 33 49 1 1 11

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2558

จำนวนครั้งที่บทความปี 2556 และ 2557 ถูกอ้างอิงในปี 2558 = 11 + 1 = 12

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2556 และ 2557 = 49 + 33 = 82

Thai Journal Impact Factors = 12 / 82 = 0.146