รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Veridian E-Journal, Silpakorn University / Veridian E-Journal, Silpakorn University
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2558
issn ชื่อวารสาร ปี 2558 ปี2557 ปี2556 บทความปี
2558
บทความปี
2557
บทความปี
2556
1906-3431 Veridian E-Journal, Silpakorn University / Veridian E-Journal, Silpakorn University 395 313 156 18 62 51

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2558

จำนวนครั้งที่บทความปี 2556 และ 2557 ถูกอ้างอิงในปี 2558 = 51 + 62 = 113

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2556 และ 2557 = 156 + 313 = 469

Thai Journal Impact Factors = 113 / 469 = 0.241