รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารการพยาบาลและการศึกษา / Journal of Nursing and Education
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2558
issn ชื่อวารสาร ปี 2558 ปี2557 ปี2556 บทความปี
2558
บทความปี
2557
บทความปี
2556
1906-1773 วารสารการพยาบาลและการศึกษา / Journal of Nursing and Education 44 41 41 0 10 8

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2558

จำนวนครั้งที่บทความปี 2556 และ 2557 ถูกอ้างอิงในปี 2558 = 8 + 10 = 18

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2556 และ 2557 = 41 + 41 = 82

Thai Journal Impact Factors = 18 / 82 = 0.22