รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ / Journal of Southern Technology
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2558
issn ชื่อวารสาร ปี 2558 ปี2557 ปี2556 บทความปี
2558
บทความปี
2557
บทความปี
2556
1906-0870 วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ / Journal of Southern Technology 31 23 26 3 4 9

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2558

จำนวนครั้งที่บทความปี 2556 และ 2557 ถูกอ้างอิงในปี 2558 = 9 + 4 = 13

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2556 และ 2557 = 26 + 23 = 49

Thai Journal Impact Factors = 13 / 49 = 0.265