รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา / The Public Health Journal of Burapha University
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2558
issn ชื่อวารสาร ปี 2558 ปี2557 ปี2556 บทความปี
2558
บทความปี
2557
บทความปี
2556
1905-7164 วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา / The Public Health Journal of Burapha University 25 24 22 0 3 4

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2558

จำนวนครั้งที่บทความปี 2556 และ 2557 ถูกอ้างอิงในปี 2558 = 4 + 3 = 7

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2556 และ 2557 = 22 + 24 = 46

Thai Journal Impact Factors = 7 / 46 = 0.152