รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม / Journal of Education and Social Development
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2558
issn ชื่อวารสาร ปี 2558 ปี2557 ปี2556 บทความปี
2558
บทความปี
2557
บทความปี
2556
1905-2693 วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม / Journal of Education and Social Development 48 41 28 0 3 3

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2558

จำนวนครั้งที่บทความปี 2556 และ 2557 ถูกอ้างอิงในปี 2558 = 3 + 3 = 6

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2556 และ 2557 = 28 + 41 = 69

Thai Journal Impact Factors = 6 / 69 = 0.087