รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารการจัดการสมัยใหม่ / Modern Management Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2558
issn ชื่อวารสาร ปี 2558 ปี2557 ปี2556 บทความปี
2558
บทความปี
2557
บทความปี
2556
1686-7319 วารสารการจัดการสมัยใหม่ / Modern Management Journal 24 21 27 0 2 5

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2558

จำนวนครั้งที่บทความปี 2556 และ 2557 ถูกอ้างอิงในปี 2558 = 5 + 2 = 7

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2556 และ 2557 = 27 + 21 = 48

Thai Journal Impact Factors = 7 / 48 = 0.146