รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี / Sripatum Chonburi Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2558
issn ชื่อวารสาร ปี 2558 ปี2557 ปี2556 บทความปี
2558
บทความปี
2557
บทความปี
2556
1686-5715 วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี / Sripatum Chonburi Journal 80 71 73 0 2 3

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2558

จำนวนครั้งที่บทความปี 2556 และ 2557 ถูกอ้างอิงในปี 2558 = 3 + 2 = 5

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2556 และ 2557 = 73 + 71 = 144

Thai Journal Impact Factors = 5 / 144 = 0.035