รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2558
issn ชื่อวารสาร ปี 2558 ปี2557 ปี2556 บทความปี
2558
บทความปี
2557
บทความปี
2556
1513-5217 วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses 49 132 44 11 76 28

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2558

จำนวนครั้งที่บทความปี 2556 และ 2557 ถูกอ้างอิงในปี 2558 = 28 + 76 = 104

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2556 และ 2557 = 44 + 132 = 176

Thai Journal Impact Factors = 104 / 176 = 0.591