รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2558
issn ชื่อวารสาร ปี 2558 ปี2557 ปี2556 บทความปี
2558
บทความปี
2557
บทความปี
2556
1513-1262 วารสารสภาการพยาบาล / Thai Journal of Nursing Council 38 39 40 0 12 21

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2558

จำนวนครั้งที่บทความปี 2556 และ 2557 ถูกอ้างอิงในปี 2558 = 21 + 12 = 33

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2556 และ 2557 = 40 + 39 = 79

Thai Journal Impact Factors = 33 / 79 = 0.418