รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต / BUABANDIT JIURNAL OF EDUCATIONAL ADMINISTRATION (BUAJEAD)
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2558
issn ชื่อวารสาร ปี 2558 ปี2557 ปี2556 บทความปี
2558
บทความปี
2557
บทความปี
2556
1513-007X วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต / BUABANDIT JIURNAL OF EDUCATIONAL ADMINISTRATION (BUAJEAD) 72 29 34 3 8 3

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2558

จำนวนครั้งที่บทความปี 2556 และ 2557 ถูกอ้างอิงในปี 2558 = 3 + 8 = 11

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2556 และ 2557 = 34 + 29 = 63

Thai Journal Impact Factors = 11 / 63 = 0.175