รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารสมาคมนักวิจัย / Journal of the Association of Researchers
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2558
issn ชื่อวารสาร ปี 2558 ปี2557 ปี2556 บทความปี
2558
บทความปี
2557
บทความปี
2556
0859-2330 วารสารสมาคมนักวิจัย / Journal of the Association of Researchers 37 36 32 2 5 7

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2558

จำนวนครั้งที่บทความปี 2556 และ 2557 ถูกอ้างอิงในปี 2558 = 7 + 5 = 12

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2556 และ 2557 = 32 + 36 = 68

Thai Journal Impact Factors = 12 / 68 = 0.176