รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2558
issn ชื่อวารสาร ปี 2558 ปี2557 ปี2556 บทความปี
2558
บทความปี
2557
บทความปี
2556
0858-4923 วารสารวิชาการสาธารณสุข / Journal of Health Science 114 121 109 2 11 12

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2558

จำนวนครั้งที่บทความปี 2556 และ 2557 ถูกอ้างอิงในปี 2558 = 12 + 11 = 23

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2556 และ 2557 = 109 + 121 = 230

Thai Journal Impact Factors = 23 / 230 = 0.1