รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารเกื้อการุณย์ / Kuakarun Journal of Nursing
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2558
issn ชื่อวารสาร ปี 2558 ปี2557 ปี2556 บทความปี
2558
บทความปี
2557
บทความปี
2556
0858-3080 วารสารเกื้อการุณย์ / Kuakarun Journal of Nursing 22 44 16 0 4 15

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2558

จำนวนครั้งที่บทความปี 2556 และ 2557 ถูกอ้างอิงในปี 2558 = 15 + 4 = 19

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2556 และ 2557 = 16 + 44 = 60

Thai Journal Impact Factors = 19 / 60 = 0.317