รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2558
issn ชื่อวารสาร ปี 2558 ปี2557 ปี2556 บทความปี
2558
บทความปี
2557
บทความปี
2556
0857-5371 วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing 31 30 27 5 9 19

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2558

จำนวนครั้งที่บทความปี 2556 และ 2557 ถูกอ้างอิงในปี 2558 = 19 + 9 = 28

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2556 และ 2557 = 27 + 30 = 57

Thai Journal Impact Factors = 28 / 57 = 0.491