รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2558
issn ชื่อวารสาร ปี 2558 ปี2557 ปี2556 บทความปี
2558
บทความปี
2557
บทความปี
2556
0857-3743 วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health 46 35 30 2 9 18

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2558

จำนวนครั้งที่บทความปี 2556 และ 2557 ถูกอ้างอิงในปี 2558 = 18 + 9 = 27

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2556 และ 2557 = 30 + 35 = 65

Thai Journal Impact Factors = 27 / 65 = 0.415