รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. / Srinakharinwirot Science Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2558
issn ชื่อวารสาร ปี 2558 ปี2557 ปี2556 บทความปี
2558
บทความปี
2557
บทความปี
2556
0857-1600 วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. / Srinakharinwirot Science Journal 29 30 33 2 16 11

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2558

จำนวนครั้งที่บทความปี 2556 และ 2557 ถูกอ้างอิงในปี 2558 = 11 + 16 = 27

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2556 และ 2557 = 33 + 30 = 63

Thai Journal Impact Factors = 27 / 63 = 0.429