รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารร่มพฤกษ์ / Romphruek Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2558
issn ชื่อวารสาร ปี 2558 ปี2557 ปี2556 บทความปี
2558
บทความปี
2557
บทความปี
2556
0125-7609 วารสารร่มพฤกษ์ / Romphruek Journal 18 20 25 0 3 4

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2558

จำนวนครั้งที่บทความปี 2556 และ 2557 ถูกอ้างอิงในปี 2558 = 4 + 3 = 7

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2556 และ 2557 = 25 + 20 = 45

Thai Journal Impact Factors = 7 / 45 = 0.156