รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร / Agricultural Science Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2558
issn ชื่อวารสาร ปี 2558 ปี2557 ปี2556 บทความปี
2558
บทความปี
2557
บทความปี
2556
0125-0507 วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร / Agricultural Science Journal 27 24 31 1 1 10

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2558

จำนวนครั้งที่บทความปี 2556 และ 2557 ถูกอ้างอิงในปี 2558 = 10 + 1 = 11

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2556 และ 2557 = 31 + 24 = 55

Thai Journal Impact Factors = 11 / 55 = 0.2