รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2557
issn ชื่อวารสาร ปี 2557 ปี2556 ปี2555 บทความปี
2557
บทความปี
2556
บทความปี
2555
2351-0358 วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Care 85 83 70 11 29 45

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2557

จำนวนครั้งที่บทความปี 2555 และ 2556 ถูกอ้างอิงในปี 2557 = 45 + 29 = 74

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2555 และ 2556 = 70 + 83 = 153

Thai Journal Impact Factors = 74 / 153 = 0.484