รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) / KKU Research Journal (Graduate Studies)
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2557
issn ชื่อวารสาร ปี 2557 ปี2556 ปี2555 บทความปี
2557
บทความปี
2556
บทความปี
2555
1906-201X วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) / KKU Research Journal (Graduate Studies) 33 43 61 0 9 2

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2557

จำนวนครั้งที่บทความปี 2555 และ 2556 ถูกอ้างอิงในปี 2557 = 2 + 9 = 11

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2555 และ 2556 = 61 + 43 = 104

Thai Journal Impact Factors = 11 / 104 = 0.106