รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารการพยาบาลและการศึกษา / Journal of Nursing and Education
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2557
issn ชื่อวารสาร ปี 2557 ปี2556 ปี2555 บทความปี
2557
บทความปี
2556
บทความปี
2555
1906-1773 วารสารการพยาบาลและการศึกษา / Journal of Nursing and Education 41 41 32 0 10 10

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2557

จำนวนครั้งที่บทความปี 2555 และ 2556 ถูกอ้างอิงในปี 2557 = 10 + 10 = 20

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2555 และ 2556 = 32 + 41 = 73

Thai Journal Impact Factors = 20 / 73 = 0.274