รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2557
issn ชื่อวารสาร ปี 2557 ปี2556 ปี2555 บทความปี
2557
บทความปี
2556
บทความปี
2555
1906-0025 วารสารการพยาบาลและสุขภาพ / Journal of Nursing and Health Sciences 61 36 32 0 7 10

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2557

จำนวนครั้งที่บทความปี 2555 และ 2556 ถูกอ้างอิงในปี 2557 = 10 + 7 = 17

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2555 และ 2556 = 32 + 36 = 68

Thai Journal Impact Factors = 17 / 68 = 0.25