รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา / The Public Health Journal of Burapha University
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2557
issn ชื่อวารสาร ปี 2557 ปี2556 ปี2555 บทความปี
2557
บทความปี
2556
บทความปี
2555
1905-7164 วารสารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยบูรพา / The Public Health Journal of Burapha University 24 22 21 1 7 5

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2557

จำนวนครั้งที่บทความปี 2555 และ 2556 ถูกอ้างอิงในปี 2557 = 5 + 7 = 12

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2555 และ 2556 = 21 + 22 = 43

Thai Journal Impact Factors = 12 / 43 = 0.279