รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences / Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2557
issn ชื่อวารสาร ปี 2557 ปี2556 ปี2555 บทความปี
2557
บทความปี
2556
บทความปี
2555
1905-3193 Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences / Rajabhat Journal of Sciences, Humanities and Social Sciences 25 15 16 0 1 8

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2557

จำนวนครั้งที่บทความปี 2555 และ 2556 ถูกอ้างอิงในปี 2557 = 8 + 1 = 9

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2555 และ 2556 = 16 + 15 = 31

Thai Journal Impact Factors = 9 / 31 = 0.29