รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / The Journal of Industrial Technology
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2557
issn ชื่อวารสาร ปี 2557 ปี2556 ปี2555 บทความปี
2557
บทความปี
2556
บทความปี
2555
1686-9869 วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม / The Journal of Industrial Technology 35 43 30 4 13 5

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2557

จำนวนครั้งที่บทความปี 2555 และ 2556 ถูกอ้างอิงในปี 2557 = 5 + 13 = 18

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2555 และ 2556 = 30 + 43 = 73

Thai Journal Impact Factors = 18 / 73 = 0.247