รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม / Journal of Industrial Education
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2557
issn ชื่อวารสาร ปี 2557 ปี2556 ปี2555 บทความปี
2557
บทความปี
2556
บทความปี
2555
1685-3954 วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม / Journal of Industrial Education 78 80 76 0 16 21

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2557

จำนวนครั้งที่บทความปี 2555 และ 2556 ถูกอ้างอิงในปี 2557 = 21 + 16 = 37

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2555 และ 2556 = 76 + 80 = 156

Thai Journal Impact Factors = 37 / 156 = 0.237