รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2557
issn ชื่อวารสาร ปี 2557 ปี2556 ปี2555 บทความปี
2557
บทความปี
2556
บทความปี
2555
1513-5217 วารสารพยาบาลทหารบก / The Journal of The Royal Thai Army Nurses 132 44 30 65 101 46

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2557

จำนวนครั้งที่บทความปี 2555 และ 2556 ถูกอ้างอิงในปี 2557 = 46 + 101 = 147

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2555 และ 2556 = 30 + 44 = 74

Thai Journal Impact Factors = 147 / 74 = 1.986