รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข / Journal of Health Systems Research
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2557
issn ชื่อวารสาร ปี 2557 ปี2556 ปี2555 บทความปี
2557
บทความปี
2556
บทความปี
2555
0858-9437 วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข / Journal of Health Systems Research 37 47 57 1 3 12

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2557

จำนวนครั้งที่บทความปี 2555 และ 2556 ถูกอ้างอิงในปี 2557 = 12 + 3 = 15

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2555 และ 2556 = 57 + 47 = 104

Thai Journal Impact Factors = 15 / 104 = 0.144