รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น / Journal of the office of DPC 6 Khon Kaen
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2557
issn ชื่อวารสาร ปี 2557 ปี2556 ปี2555 บทความปี
2557
บทความปี
2556
บทความปี
2555
0858-8899 วารสารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่น / Journal of the office of DPC 6 Khon Kaen 16 16 13 0 1 5

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2557

จำนวนครั้งที่บทความปี 2555 และ 2556 ถูกอ้างอิงในปี 2557 = 5 + 1 = 6

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2555 และ 2556 = 13 + 16 = 29

Thai Journal Impact Factors = 6 / 29 = 0.207