รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2557
issn ชื่อวารสาร ปี 2557 ปี2556 ปี2555 บทความปี
2557
บทความปี
2556
บทความปี
2555
0858-7612 วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา / Burapha Science Journal 93 60 44 2 3 6

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2557

จำนวนครั้งที่บทความปี 2555 และ 2556 ถูกอ้างอิงในปี 2557 = 6 + 3 = 9

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2555 และ 2556 = 44 + 60 = 104

Thai Journal Impact Factors = 9 / 104 = 0.087