รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2557
issn ชื่อวารสาร ปี 2557 ปี2556 ปี2555 บทความปี
2557
บทความปี
2556
บทความปี
2555
0857-8052 รามาธิบดีพยาบาลสาร / Ramathibodi Nursing Journal 30 31 29 1 5 12

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2557

จำนวนครั้งที่บทความปี 2555 และ 2556 ถูกอ้างอิงในปี 2557 = 12 + 5 = 17

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2555 และ 2556 = 29 + 31 = 60

Thai Journal Impact Factors = 17 / 60 = 0.283