รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / The Journal of King Mongkuts University of Technology North Bangkok
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2557
issn ชื่อวารสาร ปี 2557 ปี2556 ปี2555 บทความปี
2557
บทความปี
2556
บทความปี
2555
0857-684x วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ / The Journal of King Mongkuts University of Technology North Bangkok 59 71 74 1 4 11

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2557

จำนวนครั้งที่บทความปี 2555 และ 2556 ถูกอ้างอิงในปี 2557 = 11 + 4 = 15

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2555 และ 2556 = 74 + 71 = 145

Thai Journal Impact Factors = 15 / 145 = 0.103