รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2557
issn ชื่อวารสาร ปี 2557 ปี2556 ปี2555 บทความปี
2557
บทความปี
2556
บทความปี
2555
0857-5371 วารสารพยาบาลสาธารณสุข / Journal of Public Health Nursing 30 27 24 0 3 9

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2557

จำนวนครั้งที่บทความปี 2555 และ 2556 ถูกอ้างอิงในปี 2557 = 9 + 3 = 12

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2555 และ 2556 = 24 + 27 = 51

Thai Journal Impact Factors = 12 / 51 = 0.235