รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2557
issn ชื่อวารสาร ปี 2557 ปี2556 ปี2555 บทความปี
2557
บทความปี
2556
บทความปี
2555
0857-3743 วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข / Nursing Journal of the Ministry of Public Health 35 30 29 1 9 11

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2557

จำนวนครั้งที่บทความปี 2555 และ 2556 ถูกอ้างอิงในปี 2557 = 11 + 9 = 20

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2555 และ 2556 = 29 + 30 = 59

Thai Journal Impact Factors = 20 / 59 = 0.339