รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. / Srinakharinwirot Science Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2557
issn ชื่อวารสาร ปี 2557 ปี2556 ปี2555 บทความปี
2557
บทความปี
2556
บทความปี
2555
0857-1600 วารสารวิทยาศาสตร์ มศว. / Srinakharinwirot Science Journal 30 33 34 0 9 7

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2557

จำนวนครั้งที่บทความปี 2555 และ 2556 ถูกอ้างอิงในปี 2557 = 7 + 9 = 16

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2555 และ 2556 = 34 + 33 = 67

Thai Journal Impact Factors = 16 / 67 = 0.239