รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2557
issn ชื่อวารสาร ปี 2557 ปี2556 ปี2555 บทความปี
2557
บทความปี
2556
บทความปี
2555
0125-8885 วารสารพยาบาลศาสตร์ / Journal of Nursing Science 32 36 35 2 5 13

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2557

จำนวนครั้งที่บทความปี 2555 และ 2556 ถูกอ้างอิงในปี 2557 = 13 + 5 = 18

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2555 และ 2556 = 35 + 36 = 71

Thai Journal Impact Factors = 18 / 71 = 0.254