รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วิศวกรรมสาร มข. / KKU Engineering Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2557
issn ชื่อวารสาร ปี 2557 ปี2556 ปี2555 บทความปี
2557
บทความปี
2556
บทความปี
2555
0125-8273 วิศวกรรมสาร มข. / KKU Engineering Journal 57 63 44 0 9 9

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2557

จำนวนครั้งที่บทความปี 2555 และ 2556 ถูกอ้างอิงในปี 2557 = 9 + 9 = 18

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2555 และ 2556 = 44 + 63 = 107

Thai Journal Impact Factors = 18 / 107 = 0.168