รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2557
issn ชื่อวารสาร ปี 2557 ปี2556 ปี2555 บทความปี
2557
บทความปี
2556
บทความปี
2555
0125-7021 วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ / Journal of Nursing Science and Health 60 60 55 1 22 34

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2557

จำนวนครั้งที่บทความปี 2555 และ 2556 ถูกอ้างอิงในปี 2557 = 34 + 22 = 56

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2555 และ 2556 = 55 + 60 = 115

Thai Journal Impact Factors = 56 / 115 = 0.487