รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Songklanakarin Journal of Science and Technology / Songklanakarin Journal of Science and Technology
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2557
issn ชื่อวารสาร ปี 2557 ปี2556 ปี2555 บทความปี
2557
บทความปี
2556
บทความปี
2555
0125-3395 Songklanakarin Journal of Science and Technology / Songklanakarin Journal of Science and Technology 90 90 90 5 1 10

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2557

จำนวนครั้งที่บทความปี 2555 และ 2556 ถูกอ้างอิงในปี 2557 = 10 + 1 = 11

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2555 และ 2556 = 90 + 90 = 180

Thai Journal Impact Factors = 11 / 180 = 0.061