รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. / KKU Science Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2557
issn ชื่อวารสาร ปี 2557 ปี2556 ปี2555 บทความปี
2557
บทความปี
2556
บทความปี
2555
0125-2364 วารสารวิทยาศาสตร์ มข. / KKU Science Journal 74 93 109 3 16 11

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2557

จำนวนครั้งที่บทความปี 2555 และ 2556 ถูกอ้างอิงในปี 2557 = 11 + 16 = 27

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2555 และ 2556 = 109 + 93 = 202

Thai Journal Impact Factors = 27 / 202 = 0.134