รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2557
issn ชื่อวารสาร ปี 2557 ปี2556 ปี2555 บทความปี
2557
บทความปี
2556
บทความปี
2555
0125-1678 วารสารสาธารณสุขศาสตร์ / Journal of Public Health 24 26 25 0 5 15

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2557

จำนวนครั้งที่บทความปี 2555 และ 2556 ถูกอ้างอิงในปี 2557 = 15 + 5 = 20

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2555 และ 2556 = 25 + 26 = 51

Thai Journal Impact Factors = 20 / 51 = 0.392