รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ / วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2556
issn ชื่อวารสาร ปี 2556 ปี2555 ปี2554 บทความปี
2556
บทความปี
2555
บทความปี
2554
2286-9832 วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ / วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ 30 32 32 1 6 7

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2556

จำนวนครั้งที่บทความปี 2554 และ 2555 ถูกอ้างอิงในปี 2556 = 7 + 6 = 13

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2554 และ 2555 = 32 + 32 = 64

Thai Journal Impact Factors = 13 / 64 = 0.203