รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2556
issn ชื่อวารสาร ปี 2556 ปี2555 ปี2554 บทความปี
2556
บทความปี
2555
บทความปี
2554
1906-425X วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร / วารสารนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 14 11 11 0 4 1

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2556

จำนวนครั้งที่บทความปี 2554 และ 2555 ถูกอ้างอิงในปี 2556 = 1 + 4 = 5

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2554 และ 2555 = 11 + 11 = 22

Thai Journal Impact Factors = 5 / 22 = 0.227