รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
Veridian E-Journal, Silpakorn University / Veridian E-Journal, Silpakorn University
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2556
issn ชื่อวารสาร ปี 2556 ปี2555 ปี2554 บทความปี
2556
บทความปี
2555
บทความปี
2554
1906-3431 Veridian E-Journal, Silpakorn University / Veridian E-Journal, Silpakorn University 73 134 109 0 14 18

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2556

จำนวนครั้งที่บทความปี 2554 และ 2555 ถูกอ้างอิงในปี 2556 = 18 + 14 = 32

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2554 และ 2555 = 109 + 134 = 243

Thai Journal Impact Factors = 32 / 243 = 0.132