รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2556
issn ชื่อวารสาร ปี 2556 ปี2555 ปี2554 บทความปี
2556
บทความปี
2555
บทความปี
2554
1906-2605 วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ / Research and Development Health System Journal 59 68 47 0 5 19

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2556

จำนวนครั้งที่บทความปี 2554 และ 2555 ถูกอ้างอิงในปี 2556 = 19 + 5 = 24

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2554 และ 2555 = 47 + 68 = 115

Thai Journal Impact Factors = 24 / 115 = 0.209