รายละเอียดการคำนวณค่า Impactor ของวารสาร
รายละเอียดการคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของวารสาร
วารสารนเรศวรพะเยา / Naresuan Phayao Journal
 
รายละเอียดการคำนวณ
    จำนวนบทความ ถูกอ้างอิงปี 2556
issn ชื่อวารสาร ปี 2556 ปี2555 ปี2554 บทความปี
2556
บทความปี
2555
บทความปี
2554
1906-2141 วารสารนเรศวรพะเยา / Naresuan Phayao Journal 30 40 25 4 0 8

การคำนวณค่า Thai Journal Impact Factors ของปี 2556

จำนวนครั้งที่บทความปี 2554 และ 2555 ถูกอ้างอิงในปี 2556 = 8 + 0 = 8

จำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในปี 2554 และ 2555 = 25 + 40 = 65

Thai Journal Impact Factors = 8 / 65 = 0.123